במהלך ביצוע של עסקאות שונות נדרש לעיתים ייפוי כוח נוטריוני. חתימה על ייפוי כוח היא פעולה משפטית במסגרתה ניתנת לאדם אחד הרשאה לפעול בשם אדם אחר. באמצעות ייפוי הכוח יכול אדם להסמיך אדם אחר לבצע פעולות שונות בשמו.
כאשר אדם אחד מבקש למנות אדם אחר או גוף אחר שאינו עו"ד כמיופה כוחו, אזי ייפוי הכוח הנדרש הינו ייפוי כוח נוטריוני, כלומר ייפוי כוח שנחתם בפני נוטריון.
ייפוי נוטריוני מתחלק למספר סוגים. ייפוי כוח יכול להיות כללי או ספציפי לצורך פעולה משפטית מוגדרת. בייפוי כוח ספציפי מייפה הכוח (השולח) מאשר למיופה הכוח (השלוח) לבצע פעולה מוגדרת או פעולות מסוימות, בזמן ספציפי או בזמן מוגבל כלשהו.
במעמד החתימה על ייפוי כוח, הנוטריון מוודא את זהות מייפה הכוח, מוודא שיפויי הכוח ניתן כאשר מייפה הכוח צלול בדעתו, וחותם על ייפויי הכוח מרצונו החופשי.
דוגמאות לייפוי כוח נוטריונים
1. ייפוי כוח נוטריוני כללי
ייפוי כוח כללי מיועד לרוב למצבים שבהם אדם אינו יכול, מסיבה כלשהי, לבצע פעולות משפטיות באופן עצמאי. לדוגמא, כאשר מייפה הכוח חולה או תשוש, או כאשר הוא אמור להעדר מישראל למשך תקופה ארוכה. ייפוי כללי מאפשר למיופה הכוח לבצע מגוון פעולות בשמו של שולחו. ייפוי כוח כזה דורש אמון מלא של מיפה הכוח בשלוחו. מיופה הכוח יוכל לבצע כל סוג של משפטית, כמו פעולה בנקאית, בשמו של שולחו בהתאם לניסוח הפעולות המורשות בייפויי הכוח.
לרוב מומלץ להימנע ממתן ייפוי כוח כללי ולהעדיף על פניו ייפוי ספציפי המגדיר במדויק את הפעולות שאותן רשאי המיופה כוח לבצע.
2. ייפוי כוח נוטריוני לעסקאות מקרקעין
כאשר אדם מעוניין שאדם אחר יבצע עבורו עסקאות מקרקעין, לדוגמא, כאשר אדם מתגורר דרך קבע בחוץ לארץ, ומעוניין לבצע עסקת מקרקעין בארץ, וייפוי כוח ניתן לאדם או גוף שאינו עו"ד, אזי מייפה הכוח חייב לחתום על ייפוי כוח נוטריוני מתאים כדי שלייפויי הכוח יהיה תוקף משפטי.
בעסקאות מקרקעין ייפויי הכוח נועד להבטיח זכויות צדדים שלישיים, ולפיכך הדרישה היא שיפויי הכוח יהיה בלתי חוזר - המשמעות היא שמייפה הכוח, או יורשיו, אינם יכולים לבטל ייפוי כוח זה, והוא תקף אף לאחר פטירתו של האדם.
3. ייפוי כוח נוטריוני לבנק
כאשר רוכשי דירה מעוניינים לקחת משכנתא, כתנאי למתן הלוואה, הבנק דורש חתימה על ייפוי כוח בלתי חוזר המאפשר לבנק לבצע פעולות משפטיות שונות בנכס לרבות רישום שעבוד של הנכס לטובת הבנק לצורך הבטחת החזר ההלוואה. נוטריון מאמת את החתימה על ייפוי הכוח שניתן לבנק.
חתימה על ייפוי כוח בחו"ל
לנציגים דיפלומטיים ולקונסולריים של ישראל, על פי חוק הנוטריונים, יש סמכויות נוטריוניות וניתן להחתימם על ייפוי כוח שנערך מחוץ לישראל. ייפוי כוח כזה יהיה תקף בישראל וייחשב כייפוי כוח נוטריוני. במילים אחרות, כאשר אדם מתגורר בחו"ל והוא רוצה לערוך ייפוי כוח נוטריוני אשר יהיה בר תוקף בישראל, יכול הוא לפנות לקונסול של ישראל באותה מדינה ולחתום על המסמך בפניו.